Általános közzétételi lista

Környezeti információk I.

Környezeti információk II.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AdatElérhetőségFrissítésMegőrzés

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

LetöltésA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Letöltés

Link

A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)LetöltésA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Letöltés

Letöltés

Link

A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiLetöltésA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatElérhetőségFrissítésMegőrzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Letöltés

Letöltés

Letöltés (archív)

Letöltés

Letöltés (archiv

Letöltés

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Link

Link

Letöltés

Letöltés

Térítési díj szabályzat:

2021.10.18-tól

Térítési díj szabályzat mellékletek 2023.06.01-től

Labor vizsgálatok díjtételei 2023.06.08-tól

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közgyűlés

2020.01.14.

2020.02.13.

2020.07.23.

2020.11.25.

2020.12.31.

2021.03.04.

2021.03.25.

Felügyelőbizottság

2020.01.14.

2020.02.13

2020.07.23.

2020.08.07.

2021.02.03.

2021.02.25.

2021.03.24.

 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Letöltés

Letöltés

Letöltés

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveLetöltésNegyedéventeAz előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

ElérhetőségFrissítésMegőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

Letöltés

A változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évig
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésre, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Letöltés

Letöltés

NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 LetöltésA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) LinkNegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával